۲۶ آبان ۱۳۹۶

Header ad
Header ad
پوشاک بومی

لباس محلی استان بوشهر
استان بوشهر از دو ناحیه کوهستانی و جلگه‌ای تشکیل شده و همین امر تا حدودی لباس ساکنان دو ناحیه را از یکدیگر متفاوت ساخته است. از طرفی سراسر مرز شرقی استان بوشهر با خلیج فا...
بیشتر بخوانید