۲۶ آبان ۱۳۹۶

Header ad
Header ad
بازی های بومی

تموکن – بازیکنان به دو گروه مدافع و مهاجم تقسیم می‌شوند گروه مدافع به صورت فشرده و در جایی می‌نشیند و یک فرد ورزیده مسئول محافظت از آنها درمقابل گروه مهاجم می‌گردد...
بیشتر بخوانید

اتوتل توت متل  ناراحمدي، نارشکر تو تيشه وردار و طور بریم به جنگ کانظر کانظر هى که، هوکه گلهٔ شاه رم که سى و سه تاش کم ‌که دختر شاه شونه مى‌خواد شونه ٔمردونه مى‌خواد بره س...
بیشتر بخوانید